Idea Fleet - Zadbamy o Twoją flotę

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO IDEA FLEET S.A.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Idea Fleet S.A.” (zwane dalej: „Ogólnymi Warunkami”) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „Idea Fleet”, w którym Idea Fleet S.A. zamieszcza informacje o tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

II. DEFINICJE
Użyte w Ogólnych Warunkach sformułowania oznaczają: Idea Fleet S.A., będąca twórcą serwisu internetowego Idea Fleet S.A. oraz właścicielem praw do niego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
Serwis – serwis tematyczny Idea Fleet, poświęcony tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. Idea Fleet zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu: - MS Internet Explorer, wersje od 5.0, - Firefox od 1.0. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA IDEA FLEET
Idea Fleet zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Idea Fleet oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Idea Fleet i nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji.
3. Idea Fleet nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO* uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42 B, kod pocztowy 53-611 (dalej także: „Spółka”),
2. Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: ifiod@idea-fleet.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) w celach kontaktowych związanych z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty z gamy produktów Idea Fleet, na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej poprzez wysłanie formularza i prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość skontaktowania się z osobą wysyłającą formularz,
b) marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
c) rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest obrona przed ewentualnymi zarzutami.
4. Dane Użytkownika przechowywane będą do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika do czasu jej wycofania.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym mocą przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych (np. firmom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, audytowe itp.), a także podmiotom kapitałowo powiązanym z Administratorem Danych, tj. VB Leasing S.A. w restrukturyzacji, Idea Bank S.A., Tax Care S.A., Idea Money S.A., VB Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji, Getin Fleet S.A., Getin Rent Sp. z o.o., Expert Ubezpieczenia Sp. z o.o., Expert Ubezpieczenia 1 Sp. z o.o., Centrum Asysty Szkodowej Sp. z o.o. na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, kiedy są one przetwarzane przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki oraz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie Użytkownika.
8. Aby skorzystać z ww. uprawnień, należy wysłać wiadomość na adres: if.zgodymarketingowe@idea-fleet.pl.
9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie jest obowiązkiem prawnym, jednak pozostaje niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się przez Spółkę z Użytkownikiem.
10. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody.
11. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, są rejestrowane.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby Idea Fleet oraz na adres e-mail: if.zgodymarketingowe@idea-fleet.pl

Polecane oferty

Dział Obsługi Klienta

tel. 71 33 44 249


 

CENTRUM TECHNICZNE

tel. 22 123 56 56
ct@idea-fleet.pl

CENTRUM TECHNICZNE
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy